МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ "АКАДЕМИК КИРИЛ ПОПОВ" ПЛОВДИВ
ПОРТФОЛИО

ЕВРОПЕЙСКИ И НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
МЕНЮ КЪМ ОСЪЩЕСТВЯВАНИ ПРОЕКТИ
РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ - ЕВРОПЕЙСКО ПАРТНЬОРСТВО

ГОДИНА

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОЕКТА

ФИНАНСИРАЩА ПРОГРАМА

ПАРТНЬОРИ
2007
“Inclusion in Schools: A Human Right and an Education for Democratic Citizenship” - Teacher Training European Workshop
Council of Europe Programme “Pestalozzi” (Съвет на Европа, Програма Песталоци) - Training Programme for education professionals
Uppsala University, Sweden (Университет Упсала, Швеция)
2007 Developing Oral Fluency in the English Language Classroom (Secondary)
ЦРЧР,
Програма учене през целия живот, СП "Коменски"
International Project Centre, Exeter, UK
2007
„Европейска интеграция Югоизточна Европа ІI. Европейска интеграция на икономики и пазари на труда чрез TVET”
„ECVET/ECTS“ в България МГ "Акад. Кирил Попов" участва с експерти по проект на МОН и Министерството на икономиката на Германия
2008 Mobility ExperienCEs Network for professionAlS Програма учене през целия живот, СП "Леонардо да Винчи", проект „Мобилни практики за обмен на специалисти в сферата на образованието" Eidema Academy, Florence, Italia
2008 "Да позволим на учениците да говорят на езика на бизнеса и да подсигурят стойностни технологични услуги"
„Let the students speak the language of business and offer high quality technological services”
Програма учене през целия живот, СП "Леонардо да Винчи" - практика на ученици (Leonardo Mobility LEO-IVT) Tellus Group, Plymouth, England


2011-2013


"Европейска училищна фирма" („European School Company")
Програма учене през целия живот, две годишен проект по СП "Коменски"; Многостранни училищни партньорства (Comenius partnerships) Инициатор: Berufskolleg Tecklenburger Land des Kreises Steinfurt, Ibbenbüren (region Nordrheim-Westfalen), Germany;
Професионален Колеж по Електроника и Механика, Ибенбюрен, Германия
2012 Language and Methodology for Teachers of English A blended approach ЦРЧР, Програма учене през целия живот, СП "Коменски" „Англоланг“- Академия за преподаване на анлийски език, гр. Скарбъро, Великобритания
2013-2015
“Професионално ориентиране в сферата на информационните технологии”
ЕСФ, ОП „РЧР”, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ Без граници - Компонент 1 - Фаза 2
Tellus Group, Plymouth, England


2014-2016


"Safe energy - energy for future"
Errasmus+, Ключова дейност 2 - „Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики“ - дейност „Стратегически партньорства“, сектор „Училищно образование“
МГ "Акад. Кирил Попов" е партньор на Stredna odborna skola, Lipova 8, Handlova, Словашка република
2015-2016 „Приложение на професионалните компетентности в бизнеса” Erasmus+, Ключова Дейност 1 - "Образователна мобилност на обучаеми и персонал в системата на професионалното образование и обучение", сектор "Професионално образование" Tellus Group, Plymouth, England
2015-2017 "MINT kits for kids" Errasmus+, Ключова дейност 2 - „Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики“ - дейност „Стратегически партньорства“, сектор „Училищно образование“ Berufskolleg Tecklenburger Land des Kreises Steinfurt, Ibbenbüren (region Nordrheim-Westfalen), Germany;
Професионален Колеж по Електроника и Механика, Ибенбюрен, Германия
2016 „Да направим достъпно културното наследство“ Финансиран от UNESCO МГ разработи образователна компютърна игра за обучението по История и цивилизации
2016-2018 "Cista energia - zelene riesenie pre Europu" Errasmus+, Ключова дейност 2 - „Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики“ - дейност „Стратегически партньорства“, сектор „Училищно образование“ МГ "Акад. Кирил Попов" е партньор на Stredna odborna skola, Lipova 8, Handlova, Словашка република
2017-2018 "Професионалната пригодност на ИТ специалиста към реалния трудов пазар като част от европейската ни идентичност" Erasmus+, Ключова Дейност 1 - "Образователна мобилност на обучаеми и персонал в системата на професионалното образование и обучение", сектор "Професионално образование" Braga Mobility Open, Braga, Portugal
РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ - НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ

ГОДИНА

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОЕКТА

ФИНАНСИРАЩА ПРОГРАМА

ПАРТНЬОРИ
2008-2009 Школа за “Главоблъсканици” ЕСФ, ОП "Развитие на човешките ресурси", Схема за финансиране: "“Да направим училището привлекателно за младите хора” МГ "Акад. Кирил Попов" е партньор на МЕНСА България
2009-2010 "Училище за граждани" ЕСФ, ОП "Развитие на човешките ресурси", Схема за финансиране: "“Да направим училището привлекателно за младите хора”
СОУ "П. Хилендарски" Пловдив и ЕГ "Пловдив"
2009-2010

“Виртуален център на знанието”
ЕСФ, ОП "Развитие на човешките ресурси", Схема за финансиране: "“Да направим училището привлекателно за младите хора” МГ "Акад. Кирил Попов" е партньор на Частна профилирана гимназия “Академик Любомир Илиев” гр. Пловдив и Математическа гимназия “Баба Тонка”, гр. Русe
2008-2016 "С грижа за всеки ученик" Национална програма на МОН. Модул "Осигуряване на обучение на талантливи ученици за участие в ученически олимпиади" Ежегодно участие на МГ "Акад. Кирил Попов" с проекти за групи по всички образователни предмети
2012-2015 “Ученически практики” ЕСФ, МОН,ОП “Развитие на човешките ресурси”, Схема за безвъзмездна финансова помощ: „Ученически и студентски практики” Участие на ученици от професионалните паралелки в МГ "Акад. Кирил Попов" обучение в местни фирми за съответствие с потребностите на пазара на труда и за изграждане на икономика, основана на знанието
2012-2015 “Студентски практики” ЕСФ, МОН,ОП “Развитие на човешките ресурси”, Схема за безвъзмездна финансова помощ: „Ученически и студентски практики” Участие на учители и специалисти от МГ "Акад. Кирил Попов" като ментори на студенти от ПУ "П. Хилендарски" и др. академични институции


2013-2015


“Изграждане и развитие на „Клъстер информационни и комуникационни технологии Пловдив”

ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развитие
МГ "Акад. Кирил Попов" е член на СНЦ „Клъстер информационни и комуникационни технологии Пловдив”
2011-2015 „Училище за себеутвърждаване и подготовка към европейски хоризонти” (УСПЕХ) ПРОЕКТ BG051PO001-4.2.05„Да направим училището привлекателно за младите хора”; Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”; Европейския социален фонд на Европейския съюз Участие на ученици от МГ "Акад. Кирил Попов" в различни учебни форми (клубове, школи, секции, студия и др.) по проекта.
2016-2018 "Студентски практики" - Фаза 1 Проект „Студентски практики“ - Фаза 1 (BG05M2OP001-2.002-0001), финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж 2014 - 2020 г.“ (ОП НОИР) чрез Европейския социален фонд на ЕС. Участие на учители и специалисти от МГ "Акад. Кирил Попов" като ментори на студенти от Висшите учебни заведения в страната
2014-2020 "Ученически практики" Проект „Ученически практики“ - Фаза 1, BG05M2OP001-2.006-0001) е финансиран от ОП „Наука и образование за интелигентен растеж 2014 - 2020 г.“ чрез Европейския социален фонд на ЕС. Участие на ученици от професионалните паралелки в МГ "Акад. Кирил Попов" обучение в местни фирми за съответствие с потребностите на пазара на труда.
2017-2018 "Твоят час" Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове и
МОН.
Участие на ученици от МГ "Акад. Кирил Попов" в различни учебни форми (клубове, школи, секции, студия и др.) по проекта.
Математическа гимназия „Акад. Кирил Попов”,
Пловдив е основана през 1971 г. с прием от
два випуска с профилите „Математика” и
„Изчислителна математика”.
Maps
+359 32 643 157
+359 32 643 192
4000 Пловдив,ул. Чемшир    No 11, кв. "Хр. Смирненски"
project@omg-bg.com
Our Mission Statement: