ОП "Наука и образование за интелигентен растеж"
ЕВРОПЕЙСКИ И НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ

Реализирани проекти


Осъществящи се проекти
МГ "АКАДЕМИК КИРИЛ ПОПОВ"

ПЛОВДИВ
1. Проект „Студентски практики“ - Фаза 1" (BG05M2OP001-2.002-0001), финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж 2014 - 2020 г.“ чрез Европейския социален фонд на ЕС.
Информация за проекта: 1. МГ „Акад. Кирил Попов“ в качеството си на работодател има сключени договори за изпълнение на дейности по „Студентски практики“ - Фаза 1 с Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, Пловдив и Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство, Пловдив; Към м. Февруари 2017 г в електронната платформа по проекта са регисрирани 11 учители (ментори) от гимназията. С ПУ "П. Хилендарски са сключени договори за 29 студенти (практиканти), а с АМТИ - 15 студенти (практиканти). Всички практиканти имат обезпеченост с материали, достъп до компютър и др. Работят основно в кабинети на преподаватели, учителска стая, класна стая, библиотека, компютърни кабинети.
2. Проект „Твоят час - Фаза 1" (BG05M20P001-2.004), финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж 2014 - 2020 г.“ чрез Европейския социален фонд на ЕС.
Информация за проекта: МГ "Акад. Кирил Попов" на заседание на Педагогическия съвет прие Училищна програма за развитие на способностите и интересите на учениците по проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) - фаза І“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 - 2020. В програмата е визирано:
"Основната цел на нашата програма е създаване на условия за повишаване на потенциала на учениците и възможностите им за успешно завършване на средното образование чрез допълване, развиване и надграждане на техните знания и умения, придобити в рамките на задължителната им подготовка в училище, чрез участие в извънкласни и извънучилищни дейности."
За постигането на тази цел работят следните групи:
1. Развиване дейности в клубовете за преодоляване на обучителни затруднения:
Клуб „Уча английски с лекота”, Клуб „Математика за всеки”, Клуб „Математика за всеки”; Клуб „Да опознаем математиката”, Клуб „Математика за всеки”, Клуб „Математика за всеки”, Клуб „Свят на математика ”.
2. Развиване дейности в клубовете по интереси  през учебната 2016 - 2017 година, които спомагат за по-добрата организация на свободното време и са насочени към развитие на творческия потенциал на учениците в зависимост от интересите им, а именно:
Арт-студио „ Ученическа галерия”, Арт-студио „Реклама и предпечат”, Школа по информатика, Школа „Състезателна математика”, Школа „Състезателна математика”, Клуб „Краезнание", Клуб „Състезателна математика”, Клуб „Предприемачество”, Клуб „Приложна физика”, Клуб  „Химията около мен”, Клуб  „Химията около мен”, Клуб  „FOCUS on English”, Спортна секция „Тенис на маса”, Клуб „Волейбол в свободното време”, Клуб „Баскетбол”, Клуб „Динамични математически конструкции”, Клуб „България и 100 национални туристически обекта”, Клуб „Здравословно хранене, йога, движение”, Школа по български език, Клуб „Добавена реалност в историята”, Клуб „Фотография”, Клуб „Въведение в програмирането с Java”, Клуб „Javascript Fundamentials 2016”, Клуб „Компютърът и шрифтът”, Клуб „Шахмат”, Клуб „Журналист”, Клуб „Журналист”, Школа за изследователски проекти по математика и информатика.
Творби
на наши ученици от
Клуб "Фотография"