ОП "Иновации и конкурентоспособност"
ЕВРОПЕЙСКИ И НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Осъществящи се проекти

Реализирани проектиГОДИНА

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОЕКТА

ФИНАНСИРАЩА ПРОГРАМА

ПАРТНЬОРИ


2013-2015


“Изграждане и развитие на „Клъстер информационни и комуникационни технологии Пловдив”

ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развитие
МГ "Акад. Кирил Попов" е член на СНЦ „Клъстер информационни и комуникационни технологии Пловдив”
Към момента нов проект не се осъществява.
МГ "АКАДЕМИК КИРИЛ ПОПОВ"

ПЛОВДИВ