Erasmus+, КД1, Образователна мобилност в областта на образованието
ЕВРОПЕЙСКИ И НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Реализирани проекти

1. "Професионалната пригодност на IT специалиста към реалния трудов пазар като част от европейската ни идентичност", финансиран по Програма "Erasmus+”, КД1, Образователна мобилност на обучаеми и персонал в системата на професионалното образование и обучение с рег. 2017-1-BG01-KA102-035632.                                                                              

Цели на проекта: 1. Повишено ниво и ефективност на практическото обучение на учениците по професии "Системен програмист" и „Компютърен график“ чрез придобиване на работещи в реалната работна среда на Португалия компетенции - от участие във фирмен технологичен процес с използване на специализиран, системен и приложен софтуер до формиране на типични за дадена професия софт умения (soft skills); 2. Подобрени възможности за пригодност и професионална реализация на учениците ни за националния и европейски пазар на труда - от участие в създаване на реален фирмен продукт до засилване на тяхното професионално самочувствие и инициативност към пазара на труда; 3. Развиване на професионални езикови умения, на специфична за ИКТ лексика за комуникация и сътрудничество при решаване трудови задачи; 4. Подобряване институционалния капацитет на МГ „Акад. Кирил Попов“ за оптимизиране системата за управление на професионалното образование чрез въвеждане на нови изисквания за съответствие на учебните програми и друг учебен инструментариум с професионалните изисквания на фирмите в ЕС и България, както и в постигане на по-добро планиране на човешкия ресурс в гимназията и квалификационната дейност с учители и специалисти.
Дейности по проекта: А. Преди мобилността: Подбор на ученици за участие в проекта; Провеждане на езикова, културна и педагогическа подготовка; Сключване на договори и уточняване на задачи, подготовка на работните места. Б. По време на мобилността: Реализиране на мобилността в Брага, Португалия от 01.04.2018 до 16.04.2018 г.; Управление, контрол и отчетност на ученическите мобилности. В. След мобилността: Оценка на осъществената мобилност. Валидиране на придобитите приложни компетенции от учениците; Разпространение на резултатите от проекти; Отчитане на проекта.
Използвана методология: Използваната методология е с практическа насоченост и се изразява в придобиване на практически умения за участие на учениците във фирмения технологичен процес на: а) създаването и използването на специализиран, системен и приложен софтуер; б) въвличане на учениците във фирмен цикъл на дизайн от направленията  Web дизайн“ и „Графичен дизайн“; в) изграждане на софт умения (soft skills) в учениците - социални, комуникационни, емоционална интелигентност, работа в екип, умения за самообучение и зачитане на авторитети.
                Постигнати ползи: 1) създаване на устойчив процес към постигане на високо качество на овладените професионални знания и умения и адаптирането им към бързите промени на пазара на труда от бъдещите ни възпитаници; 2) провеждане на последователна политика в МГ „Акад. Кирил Попов“ по въвеждане на съвременни професионално-образователни технологии, трансфер на добри европейски образователни практики и ефективно езиково и пазарно ориентирано професионално обучение; 3) успешно кариерно развитие на преподавателския състав за създаване на повишен капацитет чрез сътрудничество с институции и специалисти в ЕС; 4) повишаване на институционалния капацитет на гимназията чрез активно сътрудничество с европейски партньори и водещи институции в областта на професионалното образование.

ГОДИНА

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОЕКТА

ФИНАНСИРАЩА ПРОГРАМА

ПАРТНЬОРИ
2007 “Inclusion in Schools: A Human Right and an Education for Democratic Citizenship” - Teacher Training European Workshop Council of Europe Programme “Pestalozzi” (Съвет на Европа, Програма Песталоци) - Training Programme for education professionals Uppsala University, Sweden (Университет Упсала, Швеция)
2007 Developing Oral Fluency in the English Language Classroom (Secondary)
ЦРЧР,
Програма учене през целия живот, СП "Коменски"
International Project Centre, Exeter, UK
2008 Mobility ExperienCEs Network for professionAlS Програма учене през целия живот, СП "Леонардо да Винчи", проект „Мобилни практики за обмен на специалисти в сферата на образованието" Eidema Academy, Florence, Italia
2008 "Да позволим на учениците да говорят на езика на бизнеса и да подсигурят стойностни технологични услуги"
„Let the students speak the language of business and offer high quality technological services”
Програма учене през целия живот, СП "Леонардо да Винчи" - практика на ученици (Leonardo Mobility LEO-IVT) Tellus Group, Plymouth, England


2011-2013


"Европейска училищна фирма" („European School Company")
Програма учене през целия живот, две годишен проект по СП "Коменски"; Многостранни училищни партньорства (Comenius partnerships) Инициатор: Berufskolleg Tecklenburger Land des Kreises Steinfurt, Ibbenbüren (region Nordrheim-Westfalen), Germany;
Професионален Колеж по Електроника и Механика, Ибенбюрен, Германия
2012 Language and Methodology for Teachers of English A blended approach ЦРЧР, Програма учене през целия живот, СП "Коменски" „Англоланг“- Академия за преподаване на анлийски език, гр. Скарбъро, Великобритания
2015-2016 „Приложение на професионалните компетентности в бизнеса” Erasmus+, Ключова Дейност 1 - "Образователна мобилност на обучаеми и персонал в системата на професионалното образование и обучение", сектор "Професионално образование" Tellus Group, Plymouth, England
Осъществящи се проекти

МГ "АКАДЕМИК КИРИЛ ПОПОВ"

ПЛОВДИВ