МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ "АКАДЕМИК КИРИЛ ПОПОВ" ПЛОВДИВ
ПОРТФОЛИО

ЕВРОПЕЙСКИ И НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
МЕНЮ КЪМ ОСЪЩЕСТВЯВАНИ ПРОЕКТИ
ERASMUS +
Erasmus+, КД1
"Професионалната пригодност на IT специалиста към реалния трудов пазар като част от европейската ни идентичност", финансиран по Програма "Erasmus+”, КД1, Образователна мобилност на обучаеми и персонал в системата на професионалното образование и обучение с рег. № 2017-1-BG01-KA102-035632.   

Цели на проекта: 1. Повишено ниво и ефективност на практическото обучение на учениците по професии "Системен програмист" и „Компютърен график“ чрез придобиване на работещи в реалната работна среда на Португалия компетенции - от участие във фирмен технологичен процес с използване на специализиран, системен и приложен софтуер до формиране на типични за дадена професия софт умения (soft skills); 2. Подобрени възможности за пригодност и професионална реализация на учениците ни за националния и европейски пазар на труда - от участие в създаване на реален фирмен продукт до засилване на тяхното професионално самочувствие и инициативност към пазара на труда; 3. Развиване на професионални езикови умения, на специфична за ИКТ лексика за комуникация и сътрудничество при решаване трудови задачи; 4. Подобряване институционалния капацитет на МГ „Акад. Кирил Попов“ за оптимизиране системата за управление на професионалното образование чрез въвеждане на нови изисквания за съответствие на учебните програми и друг учебен инструментариум с професионалните изисквания на фирмите в ЕС и България, както и в постигане на по-добро планиране на човешкия ресурс в гимназията и квалификационната дейност с учители и специалисти.
Дейности по проекта: А. Преди мобилността: Подбор на ученици за участие в проекта; Провеждане на езикова, културна и педагогическа подготовка; Сключване на договори и уточняване на задачи, подготовка на работните места. Б. По време на мобилността: Реализиране на мобилността в Брага, Португалия от 01.04.2018 до 16.04.2018 г.; Управление, контрол и отчетност на ученическите мобилности. В. След мобилността: Оценка на осъществената мобилност. Валидиране на придобитите приложни компетенции от учениците; Разпространение на резултатите от проекти; Отчитане на проекта.
Използвана методология: Използваната методология е с практическа насоченост и се изразява в придобиване на практически умения за участие на учениците във фирмения технологичен процес на: а) създаването и използването на специализиран, системен и приложен софтуер; б) въвличане на учениците във фирмен цикъл на дизайн от направленията  Web дизайн“ и „Графичен дизайн“; в) изграждане на софт умения (soft skills) в учениците - социални, комуникационни, емоционална интелигентност, работа в екип, умения за самообучение и зачитане на авторитети.
Постигнати ползи: 1) създаване на устойчив процес към постигане на високо качество на овладените професионални знания и умения и адаптирането им към бързите промени на пазара на труда от бъдещите ни възпитаници; 2) провеждане на последователна политика в МГ „Акад. Кирил Попов“ по въвеждане на съвременни професионално-образователни технологии, трансфер на добри европейски образователни практики и ефективно езиково и пазарно ориентирано професионално обучение; 3) успешно кариерно развитие на преподавателския състав за създаване на повишен капацитет чрез сътрудничество с институции и специалисти в ЕС; 4) повишаване на институционалния капацитет на гимназията чрез активно сътрудничество с европейски партньори и водещи институции в областта на професионалното образование.

Резултати от проекта:

1) Информационна кампания; 2) Селекция на ученици; 3) Издаване на Постер по проекта; 4) Подготовка на учениците за мобилността
Erasmus+, КД2
Проект: 2. Проект "Cista energia - zelene riesenie pre Europu", осъществяван със Stredna odborna skola, Lipova 8, Handlova, Словашка република, Errasmus+, КД2 „Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики“ - дейност „Стратегически партньорства“, сектор „Училищно образование“ (2016-1-SK01_KA219-0022507_6).

Проектът, наречен "Чиста енергия - зелена алтернатива за Европа" е продължение на предишния проект "Пестенето на енергия - енергията за бъдещето".
Основната цел на проекта е стратегическо партньорство от седем страни. Чрез създадени иновативни методически и образователни материали, които ще подкрепят разпространението на проектна идея - да се покаже, че възобновяемите източници на енергия (ясно енергия, с уважение към живота) ще бъде променено обучението за бъдещата енергия в училище. Целта е с партньорите да осъществим взаимното обучение и обмен на добри практики. Съвместната ни работа ще се основава на активното сравнение на идеи и създаване на общи изводи за обучението. Ние ще организираме транснационални срещи и кратки образователни дейности за ученици. Ще се осъществи синергия между образователни и иновативни дейности и дигитализация на учебното съдържание. Ще използваме информационните технологии за подобряване на грамотността по природни науки, най-вече по математика и физика с помощта на иновативни методи на обучение, както и повишаване мотивацията на обучение по английски език на участниците в проекта.
Участниците в проекта ще бъдат ученици и особено учители по природни науки, технически и ИТ предмети, както и учители по английски език. Подкрепа по проекта ще получат 230 учители и 2800 ученици.
Всички дейности по проекта ще бъдат насочени към създаване на екологично съзнание на участниците в проекта и разпространение на идеи за проекти за повишаване на осведомеността образователните среди в страните партньори. Ние ще се фокусира най-вече върху теми: енергийна ефективност, интелигентна сграда, общности, села, градове. Ученици и учители ще търсят колективни методи в решаване на проблемите по време на реализиране на дейности. В рамките на дейностите страните партньори ще създадат учебни помагала на базата на темата за използването на енергия или пестене на енергия в домакинствата. В кратък период от време образователни дейности с учители и ученици ще подобрят техническите, екологичните и комуникативни им умения. Учителите ще могат да обменят опит и образователни методи и да създадат нови иновативни образователни нагласи за реализация на проекта.
Успеваемост на проекта се основава на четири нива на резултатност:
1. Създаване на екип по проекта на международно ниво.
2. Определяне на целите на проекта.
3. Реализация - трансформация на целите на проекта.
4. Разпространение и прилагане на получените резултати.
Резултати от проекта:

1) Информационна кампания; 2) Система от образователни и педагогически мерки за обвързване на резултатите от проекта с обучението на учениците в гимназията; 3) Планиране на конкретни дейности в нашия град и извън него за практическата подготовката на учениците по възобновяеми енергийни източници; 4) Планиране на дейности по разпространение на резултати и продукти от проекта и създаване на устойчивост; 5) Първа работна среща в гр. Хандлова, Словакия и последващи дейности след това; 6) Подготовка и създаване на методическо проучване, озаглавено „Наръчник за енергийна ефективност“; 7) Изготвяне на практически наръчник „Как да пестим енергия“ в електронна форма; 8) Осъществяване на учебни екскурзии за учениците до различни видове електрически централи и енергийни компании; 9) Реализиране на семинари за ефективно производство и използване на възобновяеми енергийни източници и пестенето на енергия на национално ниво; 10) Организиране на „Нискоенергийни дни“ в училището ни; 11) Създаване на учебни материали в различни форми и дизайн; 12) Организиране на „Дни на чиста енергия“ като продължение на „Нискоенергийни дни“.
Математическа гимназия „Акад. Кирил Попов”,
Пловдив е основана през 1971 г. с прием от
два випуска с профилите „Математика” и
„Изчислителна математика”.
 
Maps
 
+359 32 643 157
 
+359 32 643 192
 
4000 Пловдив,ул. Чемшир    No 11, кв. "Хр. Смирненски"
 
project@omg-bg.com
Our Mission Statement: