МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ "АКАДЕМИК КИРИЛ ПОПОВ" ПЛОВДИВ
ПОРТФОЛИО

ЕВРОПЕЙСКИ И НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
ЕВРОПЕЙСКА ВИЗИЯ
     Европейският план за развитие на МГ Академик Кирил Попов” е адекватно отражение на визията на училището. Тя преминава през 40-годишното минало на гимназията и днешното европейско й битие. Като утвърдено през годините водещо средно учебно визията се формира на следните основни образователни ценности: 1) високо качество на овладените професионални знания и умения и формиране на ключови компетентности за бъдещите ни възпитаници; 2) професионално развитие и успешно кариерно развитие на преподавателския състав; 3) използване на нови професионално-образователни технологии и пазарно ориентирано професионално обучение в съответствие с бързо променящите се нужди на националната и европейската бизнес среда. Визията може да бъде дефинирана така: „МГ: училище с успешно минало, училище с перспективно бъдеще.“
       Основни предизвикателства, които стоят днес пред колектива на училището за решаване могат да бъдат представени така: а) по предоставяне на качествено професионално образование - повишаване ефективността на професионалното ориентиране в реална трудова среда (нови форми на обучение и адаптивност на средните специалисти за пазара на труда), повишаване пригодността за заетост на нашите ученици чрез адекватни форми на практическо обучение, обвързано с професионалната им реализация, изграждане на личностни и професионални качества за професионална чувствителност като самочувствие, инициативност, предприемачески дух, добра езикова подготовка за професионалното им реализиране и участие във формите на културното разнообразие на ЕС; б) по повишаване на капацитета на учителите - специалисти в сферата на професионалното ориентиране в гимназията - усъвършенстване на методите за мотивация и подготовка на учениците ни за отлична подготовка през годините, познаване и прилагане на добри политики и практики за работа с нашите ученици по време на практики и стажове при работодатели, усвояване на добри практики за работа на учениците с работодатели - професионален подбор, изисквания за стаж, професионално наставничество, създаване повишен капацитет в специалистите в гимназията към международно сътрудничество и участие във различни форми на мобилност (респ. и капацитет за подкрепи при мобилности на ученици); развитие на чуждоезиковите компетентности на специалистите по професия; в) по повишаване на институционалния капацитет на гимназията - активно сътрудничество с партньори, представляващи водещи институции в областта на професионалното образование и обучение в ЕС, развитие на управленчески умения за интернационализация на ключови дейности в гимназията по професионалното ориентиране на учениците, подготовка, изпълнение и мониторинг на качествени европейски проекти, мрежово сътрудничество с европейски институции, въвеждане на процедури за валидиране на компетентности, отвореност и единодействие с пазарни субекти в България и ЕС - особен акцент по предварителната работа на фирмите с училището, участие бизнеса/фирмите при определяне на учебните планове по професия, включително адаптиране на учебните планове и учебното съдържание към динамиката на икономиката.
       Това задава следните стратегически цели на МГ „Акад. Кирил Попов“ в настоящия Европейски план за развитие:
       1. Високо качество на овладените професионални знания и умения и формиране на ключови компетентности за бъдещите ни възпитаници с цел повишена ефективност при професионалното им ориентиране в реална трудова среда и адаптивност за пазара на труда.
       2. Професионално развитие и успешно кариерно развитие на преподавателския състав за създаване на повишен капацитет чрез сътрудничество с институции и специалисти в ЕС, както и с участие в различни форми на мобилност.
       3. Въвеждане в МГ „Акад. Кирил Попов“ на професионално-образователни технологии, трансфер на добри европейски образователни практики и ефективно езиково и пазарно ориентирано професионално обучение в съответствие с бързо променящите се нужди на националната и европейската бизнес среда.
       4. Повишаване на институционалния капацитет на гимназията чрез активно сътрудничество с европейски партньори и водещи институции в областта на професионалното образование.

ПРОЕКТНО ПОВЕДЕНИЕ
   Проектното поведение на МГ "Акад. Кирил Попов" приоритетно включва следните задачи:
       1.  Разработване на проекти за ученическа мобилност по професионално образование. Този вид проектно поведение е насочено да отговори на следните идентифицирани в нашия европейски план нужди: да повиши ефективността на подготовката на нашите ученици по професии „Програмист“ и „Компютърен график“ в реална трудова среда като ги въведе в нови форми на обучение; да създаде адаптивност на учениците към пазара на труда и особено към изискванията му в европейски условия; от най-съществено значение за нашите ученици е повишената им пригодност за заетост, която да им придаде личностни и професионални качества за професионална чувствителност като самочувствие, инициативност, предприемачески дух, добра езикова подготовка за професионалното им реализиране и участие във формите на културното разнообразие на ЕС.
       2. Разработване на проекти за специалисти и персонал на МГ „Академик Кирил Попов“ за повишаване на техния капацитет и водещ европейски опит в сферата на професионалното образование и обучение. Тази на проектно поведение се осъществява системно през последните години. Тя води до успешно кариерно развитие на персонала на гимназията в следните качествени измерения: запознаване в условията на водещи европейски икономики и свързани с тях образователни структури на добри политики и практики за работа с ученици; утвърждаване на добри практики за работа с ученици при стажове във фирми; интернационализация на формите на взаимодействие на нашите ученици с работодатели - професионален подбор, изисквания, професионално наставничество и други. Не по-малко значение в този вид проекти ще има създаването на повишен капацитет в специалистите в гимназията в различни форми на мобилност по развитие на чуждоезиковите компетентности. Предстои анализ на нуждите, изготвяне на експертна карта на потребностите от чуждоезикова подготовка на всеки учител.
       3. Разработване на проекти по образователни програми и схеми, директно финансирани от Европейската комисия. Ние отчитаме, че МГ „Акад. Кирил Попов“ като водеща българска институция в областта на професионалното образование е подготвена да участва във форми на сътрудничество на национално и международно ниво и да изгражда професионалисти с адекватна реакция на социалното, езиковото и културно разнообразие.
       4. Повишаване на институционалния капацитет на МГ „Акад. Кирил Попов“. Нашият план за международно сътрудничество в тази част включва:
- обмен на информация между МГ „Академик Кирил Попов“ и водещи европейски институции в областта на професионалното образование и обучение;
- обмен на информация за програми и проекти, предоставящи възможности за участие на страните по проблемите на професионалното ориентиране;
- предоставяне на експертни информационни материали за динамиката на професиите и европейския пазар на труда.

Математическа гимназия „Акад. Кирил Попов”,
Пловдив е основана през 1971 г. с прием от
два випуска с профилите „Математика” и
„Изчислителна математика”.
Maps
+359 32 643 157
+359 32 643 192
4000 Пловдив,ул. Чемшир    No 11, кв. "Хр. Смирненски"
project@omg-bg.com
Our Mission Statement: