МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ "АКАДЕМИК КИРИЛ ПОПОВ" ПЛОВДИВ
ПОРТФОЛИО

ЕВРОПЕЙСКИ И НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
МЕНЮ КЪМ ОСЪЩЕСТВЯВАНИ ПРОЕКТИ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ ФОНДОВЕ
ОП "Наука и образование за интелигентен растеж"
1. Проект „Ученически практики“ - Фаза 1, BG05M2OP001-2.006-0001), финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж 2014 - 2020 г.“ чрез Европейския социален фонд на ЕС.
Информация за проекта:
1. За успешното осъществяване на проекта е създадена Учебно тренировъчна фирма между МГ „Академик Кирил Попов“ и "Евроуеб" ООД с основни цели: 1. Да се инициират професионални мероприятия в гимназията за насърчаване на придобиването на универсални ключови умения и изграждане на партньорства с останалия свят, по-специално с ИКТ бизнеса в региона; 2. Да се създаде необходимата информационна среда за подкрепа при практическо обучение, организация и провеждане на ученическите практики в реална работна среда; 3. Да се осъществят дейности по кариерното развитие на учениците, които да превърнат учебно-тренировъчната фирма в образователна лаборатория за практическо обучение в сферата на информационните технологии. УТФ работи по план и основната и роля е да представя възможностите за професионална подкрепа на кариерното развитие на учениците от гимназията.
2. От месец април 2018 г. всички отпуснати места за ученици-практиканти са попълнени и практиките стартираха успешно. Те се осъществяват в следните на територията на гр. Пловдив бизнес организации: 1) OPAK Инженеринг ЕООД - 4 ученици; 2) Евроуеб - 14 ученици; 3) ТАФПРИНТ ООД - 4 ученици„ Фондация "Черната Кутия" - 8 ученици.
Продукти на ученици по професия "Компютърен график"
Проект „Ученически практики“ - Фаза 1, BG05M2OP001-2.006-0001), финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж 2014 - 2020 г.“ чрез Европейския социален фонд на ЕС.
ОП "Наука и образование за интелигентен растеж"
2. Проект „Студентски практики“ - Фаза 1" (BG05M2OP001-2.002-0001), финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж 2014 - 2020 г.“ чрез Европейския социален фонд на ЕС.
Информация за проекта: 1. МГ „Акад. Кирил Попов“ в качеството си на работодател има сключени договори за изпълнение на дейности по „Студентски практики“ - Фаза 1 с Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, Пловдив и Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство, Пловдив; Към м. Април 2018 г в електронната платформа по проекта са регистрирани 14 учители (ментори) от гимназията и 78 студенти. Успешно са завършили от ПУ "П. Хилендарски" 44 студенти (практиканти), а от АМТИ - 25 студенти (практиканти). Всички практиканти са обезпечени с материали, имат достъп до компютър и др. Работят основно в кабинети на преподаватели, учителска стая, класна стая, библиотека, компютърни кабинети.
3. Проект „Твоят час - Фаза 1" (BG05M20P001-2.004), финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж 2014 - 2020 г.“ чрез Европейския социален фонд на ЕС.
Информация за проекта: МГ "Акад. Кирил Попов" на заседание на Педагогическия съвет прие Училищна програма за развитие на способностите и интересите на учениците по проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) - фаза І“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 - 2020. В програмата е визирано:
"Основната цел на нашата програма е създаване на условия за повишаване на потенциала на учениците и възможностите им за успешно завършване на средното образование чрез допълване, развиване и надграждане на техните знания и умения, придобити в рамките на задължителната им подготовка в училище, чрез участие в извънкласни и извънучилищни дейности."
За постигането на тази цел работят следните групи:
1. Развиване дейности в клубовете за преодоляване на обучителни затруднения:
Клуб „Уча английски с лекота”, Клуб „Математика за всеки”, Клуб „Математика за всеки”; Клуб „Да опознаем математиката”, Клуб „Математика за всеки”, Клуб „Математика за всеки”, Клуб „Свят на математика ”.
2. Развиване дейности в клубовете по интереси  през учебната 2016 - 2017 година, които спомагат за по-добрата организация на свободното време и са насочени към развитие на творческия потенциал на учениците в зависимост от интересите им, а именно:
Арт-студио „ Ученическа галерия”, Арт-студио „Реклама и предпечат”, Школа по информатика, Школа „Състезателна математика”, Школа „Състезателна математика”, Клуб „Краезнание", Клуб „Състезателна математика”, Клуб „Предприемачество”, Клуб „Приложна физика”, Клуб  „Химията около мен”, Клуб  „Химията около мен”, Клуб  „FOCUS on English”, Спортна секция „Тенис на маса”, Клуб „Волейбол в свободното време”, Клуб „Баскетбол”, Клуб „Динамични математически конструкции”, Клуб „България и 100 национални туристически обекта”, Клуб „Здравословно хранене, йога, движение”, Школа по български език, Клуб „Добавена реалност в историята”, Клуб „Фотография”, Клуб „Въведение в програмирането с Java”, Клуб „Javascript Fundamentials 2016”, Клуб „Компютърът и шрифтът”, Клуб „Шахмат”, Клуб „Журналист”, Клуб „Журналист”, Школа за изследователски проекти по математика и информатика.
Творби на наши ученици от Клуб "Фотография"
  • Back
    Next
Математическа гимназия „Акад. Кирил Попов”,
Пловдив е основана през 1971 г. с прием от
два випуска с профилите „Математика” и
„Изчислителна математика”.
Maps
+359 32 643 157
+359 32 643 192
4000 Пловдив,ул. Чемшир    No 11, кв. "Хр. Смирненски"
project@omg-bg.com
Our Mission Statement: