МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ "АКАДЕМИК КИРИЛ ПОПОВ" ПЛОВДИВ
ПОРТФОЛИО

ЕВРОПЕЙСКИ И НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
МЕНЮ КЪМ ОСЪЩЕСТВЯВАНИ ПРОЕКТИ
НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Министерство на образованието и науката

Национална програма "Обучение за ИТ кариера"
От септември 2017 г. Математическа гимназия „Акад. Кирил Попов“, гр. Пловдив се включи в Националната програма „Обучение за ИТ кариера“.
Програмата е одобрена с  Решение № 216 на Министерския съвет от 21 април 2017 г. и е една от основните национални програми за развитие на образованието в страната.
Училището е определено със Заповед №РД-5291/27.09.2017 г. на министъра на образованието и науката да осъществи координирането и методическото ръководство на Националната програма „Обучение за ИТ кариера“ в партньорство с Българска асоциация на софтуерните компании (БАСКОМ), Българска асоциация за информационни технологии (БАИТ), Българска аутсортсинг асоциация и Фондация „Клъстер информационни и комуникационни технологии“ и компании от IT-сектора.
Националната програма „Обучение за ИТ кариера“ предвижда в продължение на три години МГ „Акад. Кирил Попов“ да се развива като училище-софтуерен център за професионално обучение на ученици от 10. клас от областите Пловдив, Кърджали, Пазарджик, Смолян и Стара Загора по нова професия „Приложен програмист“ от Списъка на професиите за професионално образование и обучение.
Основна цел на програмата е създаването на  различна образователна среда, която да се формира от ефективното партньорство „бизнес-училище-университети“. В този модел на интегрирано взаимодействие ще се разработят и въведат за целите на обучението нови учебни планове, програми и ново учебно съдържание, относимо към  научните достижения в областта на информационните технологии и отговарящо на конкретните потребности на пазара на труда.
Националната програма „Обучение за ИТ кариера“ ще се реализира на територията на цялата страна чрез обособяването на 5 центъра, създадени към пет професионални гимназии в сътрудничество с университети и ИТ сектора:
• МГ „Акад. Кирил Попов“ и Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“
• Професионална гимназия по компютърни технологии и системи, гр. Правец и Технически университет, София
• Технологично училище „Електронни системи“ и Технически Университет, София
• Професионална гимназия по електротехника и електроника „Апостол Арнаудов“, гр. Русе и Русенски университет „Ангел Кънчев“
• „Професионална гимназия по електротехника и електроника „К. Фотинов“ и Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, гр. Бургас. 
На МГ „Акад. Кирил Попов“, гр. Пловдив в партньорство с посочените софтуерни компании и Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ е предоставена методическата и координираща функция при реализирането на програмата.
В тази връзка училището разработи националната информационна кампания на програмата, с която се обезпечи популяризирането и информационното осигурявяне на дейностите  в национален мащаб.
В рамките на програмата учителите, а впоследствие и учениците ще бъдат обучени по специална програма и учебно съдържание съвместно разработено  с ИТ-сектора и университети.
Графикът на дейностите по стартиране на програмата - регистрация на кандидатите и входящия тест за кандидатстване на учениците, сформирането на групите и обученията на учителите и учениците, е както следва:
10.10 - 10.11.2017 г. - регистрация на участниците
01.11 - 05.11.2017 г. - методическа подготовка и обучение на учителите;
11.10 - 12.11. 2017 г. - входящ тест /системата ще е отворена за 48 часа, а теста ще трябва
да се проведе в рамките на 1 час/.
18.11 - 19.11.2017 г. - начало на софтуерното обучение на учениците.

Допълнителна информация за програмата:
https://it-kariera.mon.bg/
Документи, информация и резултати от развитието на НП "Обучение в ИТ кариера":

1) Решение на Министерски съвет ; 2) Презентация на програмата;
Математическа гимназия „Акад. Кирил Попов”,
Пловдив е основана през 1971 г. с прием от
два випуска с профилите „Математика” и
„Изчислителна математика”.
Maps
+359 32 643 157
+359 32 643 192
4000 Пловдив,ул. Чемшир    No 11, кв. "Хр. Смирненски"
project@omg-bg.com
Our Mission Statement: