Мисия
Новини
МГ "АКАДЕМИК КИРИЛ ПОПОВ"

ПЛОВДИВ
       Математическа гимназия „Акад. Кирил Попов”, Пловдив е основана през 1971 г. с прием от два випуска с профилите „Математика” и „Изчислителна математика”. През периода 1977-79 година се внедрява нова учебна програма по „Програмиране на АСМ”, която се превръща в база за съвременното обучение по информатика. За първи път в страната завършват ученици по специалността „Програмист на АСМ”. Училището е организатор на много международни и национални форуми като например: XII Балканиада по математика - 1995;  XXVII Национална Пролетна конференция на Лигата на математиците в България - април 1997 г.; III Балканиада по математика - юни 1999;  XII Балкански олимпиада по информатика - юли 2004; XXI Международна олимпиада по информатика - август 2009 и т.н. МГ „Акад. Кирил Попов“ е с над 60 медалисти /златни, сребърни и бронзови/ от международни олимпиади по математика, информатика, физика, астрономия и др.
       МГ „Акад. Кирил Попов“ е с динамична образователна среда, с непрекъснато подобрение на учебния и педагогически процес, подготвяйки младите хора в различни области на обучение: математика, информатика, информационни технологии, компютърна графика и дизайн, чужди езици и т.н. В условията на амбициозните цели заложени в Лисабонската стратегия МГ „Академик Кирил Попов” работи за постигане и усъвършенстване на системата на училищното образование като акцентира на: непрекъсната квалификация и развитие на преподавателския състав; формирането на ключови компетентности; използване на ИКТ в обучението; ефективност на инвестициите в образованието; ефективно езиково и пазарно ориентирано професионално обучение; гъвкавост на образователните методи, системи и методики на преподаване в съответствие с бързо променящите се нужди на младите хора, мобилност, гражданско образование и други. В този смисъл реализирането на нашите образователни задачи са в пълно съответствие със стратегическите области на Лисабонската стратегия, а именно:
       Развитие на партньорства
       Задълбочен анализ на образователните нужди
       По-високи публични и частни инвестиции в образованието
       Достъп до образователни възможности
       Оценяване на образованието
       Въвеждане на качествен контрол.
       Организирането и реализирането на качествен образователен процес бе основната цел на учителите от гимназията през 40-годишното и съществуване. Това се реализира в контекста на множество предпоставки като: сътрудничеството на преподавателския екип в училище, научната и методическата подготовка на отделния учител, познаването и целесъобразното използване на иновативни педагогически практики, начина на организация на проверката и оценката на знанията и уменията на учениците и други. В актуалното ни настояще всичко това се реализира в съответствие и с осемте ключови компетентности, които според Европейската референтна рамка трябва да подготвят учениците за живота им на възрастни и да създадат основата за бъдещо обучение и професионален живот.
       МГ „Акад. Кирил Попов“ успешно развива обучението по професия „Програмист”, специалности „Програмно осигуряване“ и „Системно програмиране” и професия „Компютърен график”, специалност „Компютърна графика”. През 1997 година училището кандидатства със свой проект и спечелва конкурс по програмата PHARЕ - BG - „Усъвършенстване на професионалното образование и обучение” за професията „Програмист”. Това налага значително осъвременяване на компютърната техника в училището. През 1993 година за първи път в страната се внедрява учебният профил „Компютърна графика и дизайн” и е открит първият клас по тази специалност. През 2009 г. профилът прераства в професия „Компютърен график”, специалност „Компютърна графика”.Нашата гимназия
ЕВРОПЕЙСКИ И НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Успешни проекти и практики по проекти в гимназията, както и обяви за текущи конкурси по програми и проектни схеми може да намерите в рубриката "Актуално".
МГ "Академик Кирил Попов" работи за успешната реализация на следните проекти:
1 Проект „Студентски практики“ - Фаза 1" (BG05M2OP001-2.002-0001), финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж 2014 - 2020 г.“ (ОП НОИР) чрез Европейския социален фонд на ЕС.
                                                                         Повече информация тук
2 Проект "Твоят час- Фаза 1" (BG05M20P001-2.004), финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж 2014 - 2020 г.“ чрез Европейския социален фонд на ЕС.
                                                                        Повече информация тук
3 Проект "Професионалната пригодност на IT специалиста към реалния трудов пазар като част от европейската ни идентичност", Програма “Erasmus+“, ключова дейност 1 "Образователна мобилност за граждани", сектор "Професионално образование и обучение" (2017-1-BG01-KA102-035632).

                                                                         Повече информация тук
4 Шест ученици от 9ж клас и двама учители от МГ - Дарина Брънчева и Гергина Гешева участваха в проект по Еразъм+ с цел младежки обмен, проведен в Милано, Италия.

                                                                         Повече информация тук