МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ "АКАДЕМИК КИРИЛ ПОПОВ" ПЛОВДИВ
ПОРТФОЛИО

ЕВРОПЕЙСКИ И НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
МЕНЮ КЪМ ОСЪЩЕСТВЯВАНИ ПРОЕКТИ
Математическа гимназия „Акад. Кирил Попов”, Пловдив е основана през 1971 г. с прием от два випуска с профилите „Математика” и „Изчислителна математика”. През периода 1977-79 година се внедрява нова учебна програма по „Програмиране на АСМ”, която се превръща в база за съвременното обучение по информатика. За първи път в страната завършват ученици по специалността „Програмист на АСМ”. Училището е организатор на много международни и национални форуми като например: XII Балканиада по математика - 1995;  XXVII Национална Пролетна конференция на Лигата на математиците в България - април 1997 г.; III Балканиада по математика - юни 1999;  XII Балкански олимпиада по информатика - юли 2004; XXI Международна олимпиада по информатика - август 2009 и т.н. МГ „Акад. Кирил Попов“ е с над 60 медалисти /златни, сребърни и бронзови/ от международни олимпиади по математика, информатика, физика, астрономия и др.
МГ „Акад. Кирил Попов“ е с динамична образователна среда, с непрекъснато подобрение на учебния и педагогически процес, подготвяйки младите хора в различни области на обучение: математика, информатика, информационни технологии, компютърна графика и дизайн, чужди езици и т.н. В условията на амбициозните цели заложени в Лисабонската стратегия МГ „Академик Кирил Попов” работи за постигане и усъвършенстване на системата на училищното образование като акцентира на: непрекъсната квалификация и развитие на преподавателския състав; формирането на ключови компетентности; използване на ИКТ в обучението; ефективност на инвестициите в образованието; ефективно езиково и пазарно ориентирано професионално обучение; гъвкавост на образователните методи, системи и методики на преподаване в съответствие с бързо променящите се нужди на младите хора, мобилност, гражданско образование и други. В този смисъл реализирането на нашите образователни задачи са в пълно съответствие със стратегическите области на Лисабонската стратегия, а именно:
🗸 Развитие на партньорства
🗸 Задълбочен анализ на образователните нужди
🗸 По-високи публични и частни инвестиции в образованието
🗸 Достъп до образователни възможности
🗸 Оценяване на образованието
🗸 Въвеждане на качествен контрол.
Организирането и реализирането на качествен образователен процес бе основната цел на учителите от гимназията през 40-годишното и съществуване. Това се реализира в контекста на множество предпоставки като: сътрудничеството на преподавателския екип в училище, научната и методическата подготовка на отделния учител, познаването и целесъобразното използване на иновативни педагогически практики, начина на организация на проверката и оценката на знанията и уменията на учениците и други. В актуалното ни настояще всичко това се реализира в съответствие и с осемте ключови компетентности, които според Европейската референтна рамка трябва да подготвят учениците за живота им на възрастни и да създадат основата за бъдещо обучение и професионален живот.
МГ „Акад. Кирил Попов“ успешно развива обучението по професия „Програмист”, специалности „Програмно осигуряване“ и „Системно програмиране” и професия „Компютърен график”, специалност „Компютърна графика”. През 1997 година училището кандидатства със свой проект и спечелва конкурс по програмата PHARЕ - BG - „Усъвършенстване на професионалното образование и обучение” за професията „Програмист”. Това налага значително осъвременяване на компютърната техника в училището. През 1993 година за първи път в страната се внедрява учебният профил „Компютърна графика и дизайн” и е открит първият клас по тази специалност. През 2009 г. профилът прераства в професия „Компютърен график”, специалност „Компютърна графика”.
НОВИНИ

МГ "Академик Кирил Попов" работи за успешната реализация на следните проекти:
1. Математическа гимназия "Академик Кирил Попов" спечели проект "Нови хоризонти за професионална пригодност на IT специалиста към реалния трудов пазар", Програма “Erasmus+“, ключова дейност 1 "Образователна мобилност за граждани", сектор "Професионално образование и обучение" (2019-1-BG01-KA116-061601). Проектът ще се реализира в Пловдив, България (01.07.2019 г. - 30.06.2020 г), Braga, Portugal ( 10.11.2019-17.11.2019, 22.03.2020 г. - 06.04.2020 г.) и Barcelona P.G. Messina - Catania, Italy (02.02.2019-17.02.2019г.). /виж тук/
2. МГ "Акад. Кирил Попов" Пловдив получи акредитация за Харта за мобилност в областта на Професионалното образование и обучение по Ключова дейност 1, „Образователна мобилност за граждани“ на Програма „Еразъм +“! /виж тук/
Математическа гимназия „Акад. Кирил Попов”,
Пловдив е основана през 1971 г. с прием от
два випуска с профилите „Математика” и
„Изчислителна математика”.
Maps
+359 32 643 157
+359 32 643 192
4000 Пловдив,ул. Чемшир    No 11, кв. "Хр. Смирненски"
project@omg-bg.com
Our Mission Statement: